Все очень просто!
Подача заявки
Вам необходимо заполнить форму, после чего Вы получите ответ в течении одного рабочего дня.
Заключение договора
Оформление всех документов занимает не более 60 минут. Мы ценим Ваше драгоценное время.
Получение денег
Заем перечисляется на Ваш счёт после подтверждения регистрации коммерческого залога.
Автомобиль 
остается при Вас!
Самой главной отличительной чертой наших услуг является то, что после получения займа вы продолжаете пользоваться автомобилем.
Запомнить вход
Войти в кабинет
Займ на хозяйственную деятельность

(+371) 673 15 002
(+371) 673 15 012

Звоните нашим представителям и узнайте любую интересующую Вас информацию.

Пн.-Пт. 09:30 —18:00 
Каждый кредит представляет собой финансовую ответственность.
До заключения договора, хорошо обдумайте свое решение, ознакомьтесь с условиями и при необходимости посоветуйтесь с нашими консультантами.


1.Aizdevuma izsniegšanas kārtība
1.1.Aizdevējs 2 (divu) darba dienu laikā, pēc šī Līguma parakstīšanas, ieturot Līguma I daļas 2.punktā paredzēto komisijas maksu, pārskaita Aizdevumu uz Aizņēmēja norādīto bankas kontu.
1.2.Gadījumā, ja Aizdevumu izsniedz pret nodrošinājumu (komercķīlu), Aizdevējs pārskaita Aizdevuma summu uz Aizņēmēja norādīto bankas kontu 2 (divu) dienu laikā no komercķīlas reģistrācijas dienas, ieturot Līguma I daļas 2.punktā paredzēto komisijas maksu un šīs daļas 4.7.punktā paredzētās izmaksas (ja tādas ir un puses nav vienojušās citādāk).
2.Aizdevuma atmaksas kārtība
2.1.Aizņēmējs atmaksā Aizdevumu pa daļām kopā ar procentiem saskaņā ar Maksājumu grafiku, pārskaitot to uz Aizdevēja norādīto bankas kontu līdz katra mēneša datumam, kas norādīts Līguma I daļas 6.punktā,. Maksājums ir uzskatāms par veiktu dienā, kad maksājums saņemts Aizdevēja bankas kontā.
2.2.Par Aizdevuma izmantošanu Aizņēmējs maksā Aizdevējam Līguma I daļas Īpašo noteikumu 3.punktā noteiktos procentus.
2.3. Aizņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas drīkst izmantot atteikuma tiesības un atkāpties no Līguma, nesniedzot nekādu pamatojumu.
2.3.1. Par atteikuma tiesību izmantošanu Aizņēmējs paziņo Aizdevējam rakstveidā.
2.3.2. Aizņēmēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc tam, kad nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Aizdevējam saņemto kredīta summu un par kredīta izmantošanu uzkrātos procentus par periodu no kredīta saņemšanas dienas līdz dienai, kad tas pilnībā atmaksāts. Procentus aprēķina pamatojoties uz Līgumā noteikto aizdevuma procentu likmi.
2.3.3. Ja Aizņēmējs izmanto atteikuma tiesības, Aizdevējam nav tiesību pieprasīt no Aizņēmēja kompensāciju un Aizdevējs atmaksā šajā līgumā noteikto komisiju par aizdevuma izsniegšanu.
2.4. Aizņēmējs ir tiesīgs atmaksāt Aizdevumu pilnība vai daļēji pirms Līgumā noteiktā galējā atmaksas termiņa, brīdinot par to Aizdevēju rakstveidā vismaz 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. Šādā gadījumā Aizņēmēja pienākums ir maksāt procentus un citus maksājumus tikai par laika posmu, līdz pilnīgai savu saistību izpildei saskaņā ar šo Līgumu (Aizdevējam nav tiesības uz kompensāciju), t.i., saskaņā ar Līguma I daļas Īpašo noteikumu 3.punktā noteikto dienas likmi (%).
3.Aizdevēja tiesības un pienākumi
3.1.Aizdevējs apņemas izmaksāt Aizdevumu šajā Līgumā norādītajā kārtībā.
3.2.Aizdevējs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pirms termiņa (Līguma darbības termiņa) pieprasīt no Aizņēmēja nekavējošu Aizdevuma pamatsummas atlikuma atmaksu, procentu, līgumsoda un Aizdevējam nodarīto zaudējumu samaksu, ja:
3.2.1.Aizņēmējs ir nokavējis jebkuru Līgumā noteikto maksājumu vai tā daļu, t.i., aizdevuma pamatsummas, procentu vai nokavējuma procentu maksājumu, vairāk par 60 (sešdesmit) dienām;
3.2.2.izlieto Aizdevumu neparedzētajam mērķim;
3.2.3.Tiek konstatēts, ka Aizņēmējs savā Pieteikumā ir norādījis nepatiesas vai neprecīzas ziņas.
3.3.Līguma 3.2.punktā paredzētajos gadījumos netiek apturēta 5.1.punktā minētā nokavējuma procentu aprēķināšana, kā arī Aizņēmējs netiek atbrīvots no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma, ja Aizdevējam tādi ir radīti. Nokavējuma procentu aprēķināšana tiek apturēta tikai gadījumā, ja Aizdevums izsniegts pret nodrošinājumu (komercķīlu) un Aizņēmējs (Komercķīlas devējs) pēc Aizdevēja pieprasījuma ir nodevis komercķīlas priekšmetu Aizdevējam realizēšanai. Nokavējuma procentu pieaugums apstājas kad procentu summa sasniedz neatmaksātās Aizdevuma pamatsummas apmēru.
3.4. Laužot līgumu punktā 3.2. un tā apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Aizņēmējam ir pienākums maksāt Aizdevējam papildus vienreizēju līgumsodu 10% apmērā no neatmaksātās aizdevuma pamatparāda summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no līgumā paredzēto saistību izpildes.
3.5.Lai nodrošinātu Līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevuma Līgumā doto personas datu apstrādi, t.sk., datu vākšanu, reģistrēšanu, personas identifikāciju pēc kodiem, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu trešajām personām, izmantot saņemtos Aizņēmēja personas datus Aizņēmēja kredītvēstures veidošanai.
4.Aizņēmēja tiesības un pienākumi
4.1.Aizņēmējs apņemas maksāt Aizdevuma atgriešanas un procentu ikmēneša maksājumus saskaņā ar Maksājumu grafiku. Aizņēmēja pienākums ir maksāt tikai šajā Līgumā paredzētos maksājumus.
4.2.Aizņēmēja pienākums ir sniegt Aizdevējam pieprasīto informāciju un dokumentus, kā arī neliegt tos pārbaudīt.
4.3.Nekavējoties paziņot Aizdevējam rakstveidā par savu datu izmaiņām.
4.4.Veicot maksājumus obligāti norādīt: Aizdevuma līguma numuru, piemēram: „ Aizdevuma līgums Nr.1”.
4.5.Aizņēmējs piekrīt šajā Līgumā noradīto personas datu apstrādei un to nodošanai trešajām personām.
Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs izmanto telefonu, faksimilu, automātisko atbildētāju un citus distances komunikācijas līdzekļus, lai sazinātos ar Aizņēmēju, kā arī ar personām, kuras viņš ir norādījis Pieteikumā, gadījumā, ja Aizņēmējs neievēro Maksājuma grafikā noteiktos maksājumus un nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus.
4.6.Gadījumā, ja Aizdevumu izsniedz pret nodrošinājumu (komercķīlu) un Aizņēmējs neievēro Maksājumu grafikā noteiktos maksājumu termiņus, kā arī atsakās labprātīgi nodot komercķīlas priekšmetu Aizdevējam realizācijai, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs ir tiesīgs ierasties viņa norādītajā adresē vai īpašumā, lai veiktu pārrunas ar Aizņēmēju un tiesiskiem līdzekļiem vienotos par komercķīlas priekšmeta nodošanu tā realizēšanai.
4.7.Ja Aizdevumu izsniedz pret nodrošinājumu (komercķīlu), visus izdevumus, kas saisti ar šāda Aizdevuma izsniegšanu, sedz Aizņēmējs, tajā skaitā, notāra izmaksas, ar komercķīlas reģistrāciju un aizlieguma atzīmju reģistrāciju saistītos izdevumus. Aizņēmēja pienākums šādā gadījumā ir segt arī apdrošināšanas izmaksas (OCTA), ciktāl puses rakstveidā nav vienojušās par citu kārtību.
4.8. Aizņēmējam ir tiesības jebkurā brīdī Līguma darbības laikā pēc pieprasījuma un bez maksas saņemt konta izrakstu ar Aizdevuma atmaksas tabulu papīra formātā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju.
5.Pušu atbildība
5.1 Ja Aizņēmējs nav veicis ikmēneša maksājumu grafikā norādītajā termiņā, par katru kārtējā maksājumu kavējumu Aizņēmējs maksā nokavējuma procentus 0,35 (nulle komats trīsdesmit pieci) % apmērā no kavētā maksājuma par katru nokavēto dienu. Kopējā nokavējuma procentu summa nevar pārsniegt kapitāla (neatmaksātā aizdevuma) lielumu.
5.2.Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no pilnīgas Līguma saistību izpildes.
5.3.Aizņēmēja iemaksātos naudas līdzekļus Aizdevējs ieskaita sekojošā secībā:
5.3.1. Nokavējuma procenti, ja tādi ir izveidojušies;
5.3.2. Procenti par Aizdevuma izmantošanu saskaņā ar Maksājumu grafiku;
5.3.3. Aizdevuma pamatsummas atlikuma vai tās daļas dzēšana;
5.3.4. Līgumsods, ja tāds ir izveidojies.
5.4. Aizņēmēja ar šo Līgumu uzņemtās saistības ir saistošas tā mantiniekiem un tiesību pārņēmējiem.
5.5. Visi strīdi un domstarpības starp pusēm tiek risinātas savstarpēju sarunu ceļā. Ja strīdu sarunu ceļā atrisināt nav iespējams, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar normatīvajiem aktiem pēc piekritības.
6. Aizdevuma līguma darbība
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja tie ir noformēti rakstveidā.
6.2. Šis Līgums (Aizdevuma līguma I un II daļa, un Maksājumu grafiks, kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa) sagatavots un parakstīts 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem, divi atrodas pie Aizdevēja, viens pie Aizņēmēja

Privātuma politika

SIA DSA Invest aizsargā Jūsu personas datus. Mēs veicam tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu citu personu piekļuvi Jūsu datiem un lai nodrošinātu Jūsu datu drošību mūsu sistēmās.

Jūsu personas dati, kurus apstrādājam, ir Jūsu mums nodotie dati, tostarp vārds, uzvārds, personas kods, adrese,-es, tālruņa numurs, e-pasta adrese, bankas konta numurs, IP adrese, ieņemumu un maksājumu informācija un informācija par Jūsu saistībām.

Mēs izmantojam Jūsu datus, lai sniegtu Jums nepieciešamos kreditēšanas pakalpojumus, sūtītu paziņojumus un speciālus piedāvājumus. Jūsu SIA DSA Invest uzticētie personas dati ļauj Jūs atpazīt un sniegt tieši Jums piemēroto informāciju.

Mēs varam nodot Jūsu datus tālākai apstrādei, lai sniegtu Jums pakalpojumus, izveidotu jaunus speciālus piedāvājums, veiktu kredītspējas un riska novērtējumu, kā arī parādu piedziņas vajadzībām, ja rastos tāda vajadzība, kā arī citos tiesību aktos noteiktos gadījumos.

Lai saņemt informāciju par Jūsu datiem, veikt izmaiņas vai lūgt labot neprecīzos personas datus, kontaktinformāciju; vai dzēst Jūsu personas datus (ja abu pušu saistības ir izpildītas un to pieļauj normatīvie akti), lūdzam par to paziņot mums uz e- pasta adresi info@sauleskredits.lv.

Jums ir tiesības atteikties no jaunumu saņemšanas sūtot e-pastu uz adresi info@sauleskredits.lv

Jūs jebkurā brīdi varat atsaukt savas sniegtās piekrišanas, ja abu pušu saistības ir izpildītas un to pieļauj normatīvie akti, sūtot e-pastu uz adresi info@sauleskredits.lv SIA DSA Invest glabā un apstrādā Jūsu personas datus kamēr ir spēkā ar Jums noslēgtā vienošanās un kādu laiku pēc tam, kad abu pušu saistības ir izpildītas. Tomēr parasti mēs neglabājam Jūsu personas datus ilgāk kā pamatoti nepieciešams, ņemot vērā nolūku, kādā dati tika vākti, parasti lai izpildītu mūsu līgumsaistības pret Jums, realizētu mūsu likumīgās intereses, vai kā prasa likumā noteiktie saglabāšanas termiņi.